Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Pronominaladverbs

Pronominaladverbs


Τα Pronominaladverbs είναι ο συνδυασμός ενός επιρρήματος (da, hier ή wo) με μια πρόθεση.
Ο Συνδυασμός αυτός υποδεικνύει την ύπαρξη μιας δευτερεύουσας που ακολουθεί, συμπληρώνοντας το νόημα της Κύριας.
Δηλαδή τα Pronominaladverbs υποδεικνύουν έναν σαφή συσχετισμό μεταξύ των δύο προτάσεων. Η δευτερεύουσα πρόταση γίνεται αντικείμενο της Κύριας!

Σχηματισμός

Όταν η πρόθεση αρχίζει με φωνήεν, τότε εισάγεται χάριν ευφωνίας το σύμφωνο –r.
Das Problem bestand darin, dass die Frist abgelaufen war.
(Το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτό, ότι (δηλαδή) η προθεσμία έληξε!)

Ich warte darauf, dass er endlich anruft.
(Περιμένω αυτό, ότι θα τηλεφωνήσει επιτέλους!)

(Η Κύρια μας δίνει μια γενική πληροφορίας, και η δευτερεύουσα παραθέτει μια συγκεκριμένη πληροφορία)

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των                     Pronominaladverbien

da(r)-
dr-
hier-
wo(r)-
an
daran
dran
hieran
Woran
auf
darauf
drauf
hierauf
Worauf
aus
daraus
draus
hieraus
Woraus
bei
dabei
-
hierbei
Wobei
durch
dadurch
-
hierdurch
Wodurch
für
dafür
-
hierfür
Wofür
gegen  
dagegen
-
hiergegen
Wogegen
hinter
dahinter
-
hierhinter
wohinter
in
darin/darein
drin/drein
hierin/hierein
worin/worein
mit
damit   
-
hiermit
womit
nach
danach
-
hiernach
wonach
neben
daneben
-
hierneben
Woneben
ob
darob
drob
-
-
über
darüber
drüber
hierüber
worüber
um
darum  
drum
hierum
worum
unter
darunter
drunter
hierunter
Worunter
von
davon
-
hiervon
wovon
vor
davor
-
hiervor
wovor
wider
dawider
-
-
-
zu
dazu
-
hierzu
wozu
zwischen
dazwischen
-
hierzwischen
wozwischen


Η επικόλληση των επιρρημάτων στις προθέσεις είναι υποχρεωτική στις περισσότερες περιπτώσεις, σε μερικά ρήματα με σταθερές προθέσεις ωστόσο, η πρόσληψη είναι προαιρετική.
Και οι δύο περιπτώσεις είναι σωστές για τα παρακάτω ρήματα!
 Ich erinnere mich daran, dass wir uns bei einer Party kennen gelernt haben.
Ich erinnere mich, dass wir uns bei einer Party kennen gelernt haben.

Ρήματα με προθέσεις με προαιρετική πρόσληψη  επιρρημάτων

anfangen mit

Ξεκινώ
aufpassen auf

Προσέχω
sich beeilen mit

Βιάζομαι
beginnen mit

Αρχίζω, ξεκινώ
sich bemühen um

Προσπαθώ, κοπιάζω
berichten von/über

Αναφέρω
bitten um

Παρακαλώ
danken für

Ευχαριστώ
drängen zu

Πιέζω
einladen zu

Προσκαλώ
sich entscheiden für

Αποφασίζω
sich entschließen zu

Αποφασίζω
erfahren von

Μαθαίνω
sich erinnern an

Θυμάμαι
erzählen von

Διηγούμαι
fragen nach

Ρωτώ
sich freuen auf/an/über

Χαίρομαι
sich fürchten vor

Φοβάμαι
glauben an

Πιστεύω
helfen bei

Βοηθώ
hindern an

Εμποδίζω
hoffen auf

Ελπίζω
hören von

Ακούω
informieren über

Πληροφορούμαι
lesen über/von

Διαβάζω
nachdenken über

Επανεξετάζω
raten zu

Συμβουλεύομαι
überreden zu

Πείθω
sich überzeugen von

Αποδεικνύω
verlieren an

Χάνω
sich wundern über

Απορώ
zweifeln an

Αμφισβητώ
Η δευτερεύουσα που ακολουθεί μπορεί να είναι:
(1.) Μια πρόταση που εισάγετε με τον σύνδεσμο  -dass
  Sie kümmerte sich darum, dass die Kinder pünktlich ins Bett gingen.

(2.) Μια έμμεση (πλάγια)ερωτηματική πρόταση
Wir haben darüber gesprochen, was wir am Wochenende machen wollen.
 Die Studenten unterhalten sich darüber, wann sie ihr Praktikum absolvieren müssen.
Wir haben darüber gesprochen, ob wir an der Demonstration teilnehmen sollen.

(3.) Μια απαρεμφατική πρόταση
 Ich freue mich (darüber), Sie als meinen Gast empfangen zu können.
Χρήση των Pronominaladverbien
Τα Pronominaladverbien αντικαθιστούν την σύνδεση πρόθεσης + αντωνυμία

Επίρρημα
Αντικαθιστά

Παράδειγμα
da(r)-, hier-
Πρόθεση+ Προσωπικές αντωνυμίες
Πρόθεση + δεικτικές αντωνυμίες       
Wir sprechen darüber (*über es)
Es begann damit (*mit dem), dass es regnete.
wo(r)-
Πρόθεση + ερωτηματικές αντωνυμίες
Wonach (nach was) riecht es hier?
wo(r)-  
Πρόθεση + αναφορικές αντωνυμίες
Das ist alles, worum (um das) wir dich bitten.